English
موقعیت : صفحه اصلي > حوزه فعاليت  
 
حوزه فعاليت شركت بهره برداري نفت و گاز شرق
 
 
ميدان گازی خانگیران
در منطقه خانگیران که در 25 کیلومتری شمال غربی شهر مرزی سرخس واقع شده است تاکنون 3 مخزن گازی مجزا در ساختارهــای طاقدیسی که بر روی هـم قرار گرفته انــد و عمق ستیغ های آنها بین 2800 تا 3000 متر از سطح زمین است کشف شده و مدت مدیدی است که مورد بهره برداری قرار گرفته اند .
بالاترین لایه گازی مخزن شنی / ماسه ای شوریجه " D " با تخلخل و تراوائی بسیار خوب ، لایه گازی میانی مخزن سنگ ماسـه ای سخت شوریجــه " B " با تخلخـل و تراوائــی کم و لایه پائینی مخزن سنگ آهکـی شکافــدار مزدوران با تخلخل کم و تراوائی بالا میباشد که ذیلاٌ اطلاعات خلاصه ای در مورد هر یک عرضه میگردد :
   
الف ) مخزن مزدوران
این مخزن نیز در سال 1347 کشف گردید . پس از حفر چاههای بیشتر و طراحــی و ساخـت تأسیســات تولید و پالایشگــاه گاز ترش شهیــد هاشمـــی نـژاد ، بهره بـرداری از آن از زمستـان 1362 آغاز گردید . در حــال حاضر 32 چاه به سیستم بهره برداری از مخزن مزدوران متصل میباشنـد که 2 حلقه از آنها ظرف یکـی دوســال گذشتــه بعلت تولید آب سازند بالا تا رفع احتمالی اشکال با تعمیر توسط دکل حفاری از مدار تولید خــارج شده اند .در زمستــان گذشتــه از 30 چاه تولیــدی مخزن مــزدوران در مواقــع نیــاز شرکت ملـی گاز تا 5/48 میلیون متــر مکعب در روز بهره برداری بعمـل آمد .
گـاز توليدي منطقه خانگيـــران پشتوانـه اصلــي توليد و تامين گــاز مصرفي در شرق كشور مي‌باشــد. گـاز پرفشار مخـزن مزدوران گــاز تــرش مي باشد كه با دارا بودن 5/3 درصد سولفوره و 5/6 درصد گاز كربنيك گازي بسيار خورنــده براي چاههــا و تاسيسات و خطوط لولــه بوده و با توجــه به سمـي بودن حـاد گازهيدروژن -سولفوره آزاد شدن آن در محيط نيز براي انسان و محيط زيست بسيار خطرناك است .
با توجه به مراتب فوق حداکثر دقت ، انضباط ، هوشیاری و علم دربهره برداری از این مخزن و مخازن مشابـه امری الزامی است .خوشبختانـه در بهره برداری از این مخـزن در22 سـال گذشته هیچ آسیب و یا تلفات انسانی بوجود نیامــده و خطوط لوله و تأسیسات نیز علیرغم نزدیک شدن به عمـر طراحی خود از نظـر خوردگی داخلی و خارجی در وضعیتی بهتر از نیمه عمر قرار دارند . عواملی را که در نائل شدن به این توفیق موثر بوده اند میتوان به شرح زیر خلاصه نمود :
 
1. دقت و عدم عـدول از استانداردهای بین المللی انتخاب و مصرف کالای مصرفی در تکمیل چاههای گاز ترش و ساخت تأسیسات و خطوط لوله در تماس با گــــاز ترش و رعــایت کامــــل استانداردهـــای جوشکـاری ، تنش زدائی و آزمایش فشــار در نصب ، تعمیــر و یا تعویض .
2. دقت در انتخاب مواد ضد خورندگی و استفاده صحیح و بدون وقفه از آن ها در تزریق منقطع به داخل چاهها و تزریق مداوم در سر چاهها به سیستم توليد .
3. تهیه شناسنامه برای کلیه خطوط و تأسیسات و انتخاب نقاط متعدٌد برای ضخامت سنجی دوره ای و نصب ، تعویض بموقع کوپن های پایش خوردگی و انجام اقدامات اصلاحی در اسرع وقت .
    * پايش مقدار آب سازند توليدي از چاهها و كنترل نمك در تاسيسات توليد و انتقال گاز و در مركز اندازه گيري .
4. پایش مداوم سیستمهای حفاظت کاتدیک و سونداژ نقاط مشکوک به خوردگی خارجی و ترمیم قبل از وقوع خطر .
5. بدون نقص نگهداشتن شیر آلات و سیستمهای ایمنی چاهها و تأسیسات .
6. آموزش مداوم پرسنل و نظارت دقیق بر عملکرد ایمن کلیه پرسنل عملیاتی / تعمیراتی در تمام سطوح سرپرستی .
7.  بازدید و بازرسی مداوم و انجام تعمیرات پیشگیرانه بموقع .
 
ب ) مخزن شوریجه " B "
این مخزن در سال 1347 کشف و بهره برداری از آن از سال 1353 جهت گاز رسانی به شهر مشهد پس از نمزدائی در کارخانه ساخته شده در خانگیران آغاز گردید . در حال حاضر از چهار چاه این مخزن روزانه تا یک میلیون متـر مکعب گاز تولید می شود. پس از تفکیک مایعات گازی در تفکیک گرهــای سرچـاهــی، گاز حاصله تحویل نمزدائـی قدیمــی شرکت گـاز ( جمالی نیا ) می شود .
گاز این مخزن نیز شیرین بوده ومایعات گازی وگاز کربنیک آن قدری بیشتر ازشوریجه " D " است .
ذخیره گاز قابل استحصال این مخزن 141/16 میلیارد متر- مکعب برآورد شده است . که قریب 72 درصد آن تا پایان سال 84 برداشت شده است .
  
ج ) مخزن شوریجه " D
این مخزن سالها پس از کشف و بهره برداری از دو مخزن عمیق تر در سال 1366 کشف و از همان سال بهره برداری از آن آغاز گردید . گاز این مخزن فاقد هیدروژن سولفــوره بوده و شیرین تلقــی می شود .
گاز تولیــدی بعلت دارا بودن قدری ناخالصی گاز کربنیک تا حدودی خورنده خطوط لوله و تأسیسات است و لذا از تزریق مواد ضد خورندگی به چاهها جهت کنتـــرل خوردگی استفــاده می شود .
میزان مایعات گـــازی تولیـدی درظروف تفکیــک اولیــه 10بشکه به ازاء یک میلیون پای مکعب گاز می‌باشد.
درحال حاضر از 5 حلقه چاه تولیــدی از این مخزن روزانه تا 5 میلیون متر مکعب گاز قابل تولید است.
 
  
میدان گازی گنبدلی :
 گنبدلی در فاصل 25 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سرخس و در نزدیکی مرز ترکمنستــان واقع شده است. اولیـن چاه اکتشافی حفر شده در سـال 1348 نتیجــه ای نداشت . حفاری مجدد در سال 1360 منجر به کشف ذخائر گازی این مخزن گردید و بهره برداری از این مخزن در سال 1365 آغاز شد .

 از مجموع 9 چاه حفاری شـده در این مخزن در حال حاضر از 3 حلقه چاه در بهترین شرایط روزانه 1/1میلیون متر مکعب بهره برداری میشود . تولید متوسط از این مخزن در سال 1384 روزانه 7/0 میلیون متـر مکعب بوده است جنس مخزن ماسه سنگ با تخلخل و تراوائی بالا است ولی بعلت ذخیره گاز قابل استحصـــال کم در حـــدود 8/7 میلیـارد متـر مکعـب کــه تا پایان ســال 1384 قریب 91 درصــد آن تولیــد شـده و مخـــزن دچـــار افت فشــــاری در حد 230 اتمسفر نسبت به  فشار اولیــه گردیـده و 3 چاه تولیـدی فعلــی نیز آب نمک زیادی تولیــد مینماینــد . علی ایحــال ، با توجـه به مرزی و مشترک بودن مخزن ، تولید از آن بدون وقفــه و با توپکرانی عملیاتی انجـام میشود . گــاز این مخــزن از نوع شیــرین میباشد و فقط مقداری کمتــر از 1 درصــد گاز کربنیک دارد.

جهت تداوم تولید و تخلیه مخزن، طرحی برای استفاده از گاز این مخزن برای مصارف سوخت کوره‌های پالایشگاه در فشـار انـتهائــی پائین تر به شرکت پالایش شهید هاشمـی - نــژاد ارائه شــده است که در صورت تصویب و اقــدام میتواند در تخلیه باقیمانده ذخایر قابل استحصال مخزن مزبور بسیار موثر باشد .
 
مرکز اطلاع رسانی پیوندها پست الکترونیک داخلی مدیر سایت